home astroportal.sk

Planéty  n i e  s ú "bludičky" !                                                                

(pripomienky ku textu astronómie v učebnici pre 9. ročník ZŠ)

 ku časti OPTIKA – 1.4 Fázy Mesiaca (str. 14-15)

ku časti OPTIKA – 1.5 Zatmenie Slnka. Zatmenie Mesiaca (str. 15-16)

ku časti OPTIKA – 1.10 Lom svetla ... (str. 29-33)

Chýba mi tu:

ku časti OPTIKA – 1.17 Praktické využitie ...... ďalekohľad (str. 44-45)

Chýba mi tu:

ku časti OPTIKA – 1.18 Rozklad svetla ... (str. 48-50)

Chýba mi tu:

 

ku časti ASTRONÓMIA – 3.1 Vývoj predstáv o vesmíre (str. 66-68)

1. “Fyzikálne – filozofický pohľad”

 • Ale Zem za guľatú už považoval Aristarchos zo Samu (320 – 250 pr.n.l.), ktorý vyslovil aj myšlienku o rotácii Zeme a taktiež Eratosténes z Kyrény (276 – 194 pr.n.l.), ktorý v roku 240 pr.n.l. zmeral obvod Zeme (metóda slnka, ktoré svieti na poludnie v deň letného slnovratu do studni v Alexandrii pod uhlom ~ 7,2o = 1/50 obvodu kruhu a v Syene = dnešný Asuán, kde svieti slnko do studne kolmo)

 • Zem nebola všeobecne považovaná za guľatú ešte pri Kolumbovej ceste (objav Ameriky r.1492)!

 • toto myšlienkové štádium prevažovalo v podstate až do začiatku renezancie (Giordano Bruno vtedy píše významné prelomové filozofické dielo “O mnohosti svetov”)

 • to je už ale koniec 18. storočia, resp. až 19. storočie, kedy už bola objavená spektroskopia a Mendelejevova tabuľka

 

2. “Pohľad na štruktúru a kinematiku, resp. dynamiku známeho sveta”

 • Filolaova schéma svetového systému s ohnivým stredom – predstavuje matematickú dokonalosť pytagorijcov – 10 sfér, kult kruhu

 • Aristotelov, resp. Ptolemiov geocentrický systém (ako Platonov by som ho rovno neprezentovala ako to urobil autor textu v učebnici, pretože svoju vážnosť a “popularitu” získal hlavne vďaka osobnosti Aristotela a veľmi dobrou presnosťou výpočtu polôh planét pomocou epicyklov a deferentov, ktoré (zaviedol Hipparchos) z pohľadu dnešnej matematiky možno vidieť ako rozvoj funkcii do harmonických funkcií)

 • Tento systém, možno klasifikovať ako matematicky vyhovujúci pre výpočet polôh telies Slnečnej sústavy, problémy nastavajú pri vysvetľovaní niektorých fyzikálnych pozorovaní – napríklad nesprávne v ňom vysvetlíme fázy, ktoré pozorujeme u Venuše (čo veľmi jednoducho a elegantne vysvetlí héliocetrický pohľad, Venuša je osvetlená podobne ako Mesiac alebo každé iné teleso Slnečnej sústavy zo strany Slnka), geocentrický názor bol samozrejme neudržateľný po zavedení metód meraní hviezd, kedy sa veľkosť pozorovaného vesmíru odrazu skokom veľmi zväčšila a začali sa napĺňať slová G. Bruna “O mnohosti svetov”

 • Ojedinele sa objavuje aj pred naším letopočtom (už spomínaný Aristarchos), všeobecne prijímaným sa stáva až publikovaním Kopernikovho “O pohyboch nebeských sfér” a vďa-ka neustálemu snaženiu kopernikovcov a ich následníkov (G. Bruno, J. Kepler, G. Galileo, I. Newton, ...), rozvoju nebeskej mechaniky a za pomoci stále výkonnejších meracích a vyhodnocovacích prístrojov a zariadení

 • Vďaka rozvoju pozorovacej techniky, objavu paralaxy hviezd – a ďalším metódam merania vzdialeností, vesmír sa v 19. storočí značne zväčšil –> “objav” Galaxie= Mliečnej cesty. Rozvoj spektroskopie hmlovín začiatkom 20. storočia preklasifikoval mnohé z nich na extragalaktické (mimogalaktické) objekty, to znamená na galaxie podobné našej Galaxii.

 • Dnes Friedmanove modely vesmíru (publ. v r. 1922), vychádzajúce z Einsteinovej všeobecnej teórie gravitácie, sú klasickými modelmi vesmíru

 • G. Gamow už v roku 1948 popísal teóriu BigBangu ako model vzniku vesmíru, toto bolo potvrdené až objavom reliktového žiarenia, quasarov a ďalších mnohých vysokoenergetic-kých objektov na oblohe a pod. (70-e roky 20. storočia)

 • Slnko prestalo byť stredom vesmíru, stredom vesmíru už nie je ani stred našej Galaxie, de facto dnes modelujeme vesmír (resp. vesmíry), ktoré nemajú stred.

 

ku časti ASTRONÓMIA – 3.2-3.5 Slnečná sústava, ... (str. 69-73)

V tejto časti učebnice skutočne chýbajú moderné a nové informácie, text je skostnatelý, kdesi na úrovni vedomostí polovici 20. storočia. Výrazne chýbajú odkazy na kvalitné zdroje dnešných aktuálnych informácií, na mnohé aj slovenské, české astronomické edukačné web-stránky (napríklad astroportal.sk), samozrejme množstvo stránok v angličtine; informácia o existencii kvalitného slovenského populárno – vedeckého časopisu KOZMOS, ako i ďalších; možnosť získať informácie pre pozorovanie v Astronomickej ročenke pre príslušný rok a pod.

V tejto časti učebnice je množstvo nepresností až nezmyslov:

ku časti ASTRONÓMIA – 3.6-3.10 Hviezdna obloha a ďalej (str. 73-82)

Táto časť učiva z astronómie sa vyznačuje najvyššou mierou “zlátaniny”. Chýba tu systematický popis všetkých typov objektov hviezdneho typu (dvojhviezdy, viacnásobné systémy,hviezdokopy), rôznych hmlovín galaktických i mimogalaktických.

Z textu je jasná neznalosť problematiky

 • Znamenie je 1/12 ekliptiky, natvrdo rozdelená ekliptika po 30 stupňoch

 • Súhvezdie sú pospájané hviezdy, resp. je to oblasť oblohy, ich plochy sú rôzne veľké – historicky dané obrazcami

 • Obr. 3.11 na str. 77 nepovažujem za vhodný a demonštratívny pre učebnicu Fyziky, pretože súhvezdia sú v skutočnosti precesiou posunuté takmer všade o jedno znamenie späť

 

*********************************************************************************

No záverom možno konštatovať, že dušu astronóma rozhodne poteší, že sa astronómia dostala do učiva ako samostatná kapitola učebnice Fyziky pre 9. ročník ZŠ, na druhej strane je skutočne smutné a alarmujúce, ak takejto úrovne sú aj ostatné časti učiva pre našich následníkov.

Prajem veľa trpezlivosti a vôle v hľadaní pravdy všetkým učiteľom, ktorí budú deti v školách s krásami sveta okolo nás zoznamovať. Prosím, nezabudnite im povedať vždy pravdu a nezabudnite do nich vdýchnuť, že proces poznávania je krásny a radostný.

k.maštenová*

*********************************************************************************

home astroportal.sk

counter