VÍTAJTE  V ASTRO-FYZIKÁLNOM  KALKULÁTORE                                                             home astroportal.sk

Nastavte si systém jednotiek!!: CGS SIFYZIKÁLNE KONŠTANTY


ASTRONOMICKÉ KONŠTANTY


Ú D A J E   O  P L A N É T A C H

 

planéta hmotnosť m (kg) polomer r (m) perióda P (rok) veľká poloos  a  (AU) excentricita e
Merkúr 3.303 x 1023 2.439 x 106 2.4085 x 10-1 3.87096 x 10-1 0.205622
Venuša 4.87 x 1024 6.05 x 106 6.1521 x 10-1 7.23342 x 10-1 0.006783
Zem 5.976 x 1024 6.378 x 106 1.00004 x 100 9.99987 x 10-1 0.016684
Mars 6.418 x 1023 3.397 x 106 1.88089 x 100 1.523705 x 100 0.093404
Jupiter 1.899 x 1027 7.14 x 107 1.18622 x 101 5.204529 x 100 0.047826
Saturn 5.686 x 1026 6 x 107 2.94577 x 101 9.575133 x 100 0.052754
Urán 8.66 x 1025 2.615 x 107 8.40139 x 101 1.930375 x 101 0.050363
Neptún 1.03 x 1026 2.43 x 107 1.64793 x 102 3.020652 x 101 0.004014
Pluto 1 x 1022 1.2 x 106 2.47686 x 102 3.991136 x 101 0.256695

 

názov symbol

hodnota

CGS jednotky hodnota SI  jednotky
rýchlosť svetla c 2.998 x 1010 cm s-1 2.998 x 108 m s-1
Planckova konštanta h 6.626 x 10-27 erg s 6.626 x 10-34 J s
gravitačná konštanta G 6.67 x 10-8 cm3 g-1 s-2 6.67 x 10-11 N m2 kg-2
elektrický náboj e 4.803 x 10-10 esu 1.60219x 10-19 C
hmotnosť elektrónu m_e 9.1096 x 10-28 g 9.1096 x 10-31 kg
hmotnosť protónu m_p 1.6724 x 10-24 g 1.6724 x 10-27 kg
hmotnosť neutrónu m_n 1.6747 x 10-24 g 1.6747 x 10-27 kg
hmotnosť vodíka m_H 1.6733 x 10-24 g 1.6733 x 10-27 kg
atomová hmotnosť amu 1.661 x 10-24 g 1.661 x 10-27 kg
Avogadrovo číslo N_A 6.0222 x 1023      
Boltzmannova konštanta k 1.38 x 10-16 erg K-1 1.38 x 10-23 J K-1
elektronVolt eV 1.602 x 10-12 erg 1.602 x 10-12 C
Rad'n hustotná konštanta a 7.5646 x 10-15 erg cm-3 K-4 7.5646 x 10-16 J m-3 K-4
Stefan-Boltzmannova const sigma 5.67 x 10-5 erg cm-2 K-4 s-1 5.67 x 10-8 W m-2 K-4
konštanta jemnej štruktúry alfa 7.29735308 x 10-3
Rydbergova konštanta R 2.17992 x 10-11 erg 2.17992 x 10-18 J
rok (v sec) rok 3.156 x 107 s 3.156 x 107 s
astronomická jednotka AU 1.496 x 1013 cm 1.496 x 1011 m
parsek pc 3.086 x 1018 cm 3.086 x 1016 m
svetelný rok ly 9.463 x 1017 cm 9.463 x 1015 m
slnečná hmotnosť M_Slnka 1.99 x 1033 g

1.99 x 1030

kg
slnečný polomer R_Slnka 6.96 x 1010 cm 6.96 x 108 m
slnečná svietivosť L_Slnka 3.826 x 1033 erg s-1 3.826 x 1026 W
efektívna povrchová teplota Slnka T_Slnka 5780 K 5780 K

späť na astroportal.sk

counter